Zwiedzaj z Funduszami - Platforma z atrakcjami województwa Podkarpackiego

Rozmiar czcionki

A- A A+

Kontrast

Strona główna Regulamin korzystania z platformy

Regulamin korzystania z platformy

1. WSTĘP

 

Witaj na portalu zwiedzajzfunduszami.pl umożliwiającego Użytkownikowi wyszukiwanie oraz tworzenie, a następnie pobieranie tras wycieczek po miejscach wspartych z Funduszy Europejskich na terenie województwa podkarpackiego. Za pomocą portalu możesz zobaczyć jakie atrakcje znajdują się na wybranej przez Ciebie trasie oraz sprawdzić szczegóły tych atrakcji wraz z galerią, opisem oraz danymi kontaktowymi. Portal jest dostępny poprzez witrynę w przeglądarce internetowej lub za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Warunkiem korzystania z portalu i jego usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja. Niniejszy Regulamin definiuje zasady działania portalu zwiedzajzfunduszami.pl , a także reguluje przepisy w zakresie praw i obowiązków Użytkowników, jak również samego portalu. Nazwa portalu, zasady funkcjonowania, elementy graficzne, logo, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

 

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1. Administratorem portalu zwiedzajzfunduszami.pl jest firma Agendo Sp. z o.o. siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 19 35-068 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS 0000514520, posiadającą NIP: 5170365186, Regon: 181079751.

2. Korzystając z portalu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień tego Regulaminu.

3. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez zwiedzajzfunduszami.pl zawartych w nim danych, w zakresie, w jakim niezbędne to będzie do korzystania z portalu, zgodnie z Klauzulą informacyjną i Polityką prywatności.

4. W zakresie kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 

3. DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 1. Zwiedzajzfunduszami.pl – portal, którego dotyczy niniejszy Regulamin.
 2. Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do usług. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Dane – treści, w szczególności informacje, ślady gps, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza na portalu.
 4. Trasa – zbiór danych zawierających ślad rysowany bądź GPS, opis, zdjęcia.
 5. Atrakcja - zbiór danych zawierających opis, zdjęcia.
 6. Dane osobowe – dane pochodzące od użytkownika.
 7. Konto użytkownika – udostępnione przez zwiedzajzfunduszami.pl Użytkownikowi miejsce na serwerze, na które użytkownik wprowadza dane i w ramach którego administruje danymi.
 8. Login/Nazwa użytkownika - ciąg znaków wprowadzonych przez użytkownika w portalu na etapie tworzenia konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z portalu.
 9. Osoba – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;
 10. Usługa/Usługi – wszelkie świadczenia na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy.
 11. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z portalu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz zwiedzajzfunduszami.pl wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część. 12. Umowa – umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a zwiedzajzfunduszami.pl z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
 12. Rozporządzenie RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 13. Administrator Danych Osobowych – zgodnie z Klauzulą informacyjną [link].

 

 

4. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

 

1. W ramach portalu nie wolno korzystać z wirusów, botów oraz wszelkich innych mechanizmów (tzw. „robaków”) czyli kodów komputerowych, które mogą przyczynić się do ataku systemowego.

2. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie portalu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

 

 

5. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU:

 

1. Poniższy Regulamin określa ogólne zasady korzystania z portalu zwiedzajzfunduszami.pl, który służy do umieszczania treści, plików i materiałów zawierających opisy miejsc z atrakcjami, a także tworzenia tras wycieczek.

2. Zwiedzajzfunduszami.pl ma możliwość dokonywania modyfikacji, zmian w funkcjonalności portalu oraz czasowego lub całkowitego usunięcia danych funkcji/usług portalu.

3. W razie ewentualnych sporów pomiędzy Użytkownikami, a także organizacjami lub pozostałymi osobami rozstrzygane zostają one przez strony, których spór dotyczy. Zwiedzajzfunduszami.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia treści, których spór dotyczy. Zwiedzajzfunduszami.pl nie odpowiada w sposób prawny przed jakąkolwiek stroną trzecią, zastrzega sobie ponadto prawo do monitorowania sporów pomiędzy podmiotami.

4. Użytkownik poprzez utworzenie i zapisanie własnej trasy wycieczki udziela zwiedzajzfunduszami.pl niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych. Użytkownik pobierając trasę innego użytkownika, może ją wykorzystywać tylko do celów prywatnych. Użytkownik nie ma prawa ich rozpowszechniać, upubliczniać, wykorzystywać w celach komercyjnych bądź zarobkowych.

5. Korzystanie z portalu odbywa się w sposób nieodpłatny.

6. W przypadku braku jakiejkolwiek aktywności na koncie Użytkownika przez okres 12 miesięcy zwiedzajzfunduszami.pl ma prawo jego zawieszenia. Zwiedzajzfunduszami.pl może zablokować lub usunąć konto także w przypadku naruszenia przez Użytkownika zapisów Regulaminu.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość profili oraz tras Użytkowników.

8. Zabronione jest umieszczanie na portalu poniższych rodzajów treści:

a) oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia; b) oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych;

c) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

d) treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Dostęp do ww. treści oraz konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności.

e) słów powszechnie uznawanych za obelżywe;

f) danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób; Poza tym nie wolno korzystać z rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej w celach innych niż dotyczące portalu.

 

9. Portal zwiedzajzfunduszami.pl będzie dokładał wszelkich starań i środków, aby nie było przerw w działaniu portalu. Jednak nie wyklucza, iż może nastąpić czasowe lub całkowite zawieszenie dostępności portalu. Z tytułu takich działań nie przysługują Użytkownikowi żadne prawa do roszczeń odszkodowawczych.

10. Portal zwiedzajzfunduszami.pl nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady techniczne oraz prawne usług oferowanych w ramach portalu.

 

 

6. REJESTRACJA

 

1. Użytkownikiem portalu zwiedzajzfunduszami.pl może być każda osoba, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w portalu zakończoną skutecznym założeniem konta.

2. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych.

 

 

7. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

 

1. Dane osobowe podane przez Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu oraz klauzulą informacyjną.

2. Użytkownik może usunąć Konto przez zgłoszenie takiej woli w formie mailowej na adres biuro@zwiedzajzfunduszami.pl

 

 

8. ZMIANY W REGULAMINIE

 

O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie portalu zwiedzajzfunduszami.pl Użytkownicy portalu zostaną bezzwłocznie poinformowani. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronach portalu zwiedzajzfunduszami.pl. Użytkownik, który korzysta z portalu zwiedzajzfunduszami.pl po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany i nie wymaga jego odrębnej zgody.

 

 

9. WEJŚCIE W ŻYCIE

 

Niniejszy Regulamin i Polityka Prywatności portalu zwiedzajzfunduszami.pl wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie, tj. 04.11.2021 roku.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności